BANPU ทุ่ม 788 ล้าน ซื้อโรงไฟฟ้า Ha Tinh

0 Comments

บ้านปู ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh ประเทศเวียดนาม มูลค่า 788 ล้านบาท และลงทุนนี้คาดเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1ของปี 2565 ยันการทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแต่ประการใด

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปูเน็กซ์ จํากัด (โดย Banpu และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท Ha Tinh Solar Power Joint Stock company ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh ณ จังหวัด Ha Tinh ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้จํานวน 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 788 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี จึงทําให้บ้านปูมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,128 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว สำหรับสัดส่วนการลงทุน 880 เมกะวัตต์โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ

รวมทั้งเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Banpu Transformation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมี นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

บริษัทฯ รับรองว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแต่ประการใด